Adviesgroep Lekstreek Advocaten & Belastingen

 

Adviesgroep Lekstreek combineert de advocatuur met belastingadviezen: "geïntegreerd advies is ons motto".
 

Ons kantoor is gevestigd in Vreeswijk aan de Koninginnensluis. Het pand, ingericht zowel voor het houden van bespre­kingen met een aantal mensen, als ook voor het vertrouwelijk wisselen van gedach­ten met onze cliënten, vormt onze stabiele werkomgeving.

Dagelijks is er een gratis flexibel inloopspreekuur voor onderne­mers.

Aan ons kantoor zijn thans drie advocaten verbonden die zich bijge­staan weten door een adequaat functionerend secretariaat en een jong en creatief team van juridische assistenten.

Adviesgroep Lekstreek kan u van dienst zijn op een aantal rechtsge­bieden.
Vooral de civiele praktijk heeft de nadruk, waarbij met name het accent ligt op het ondernemings­recht, het arbeidsrecht, het contractenrecht en de incassoprak­tijk.

Hiernaast is ruim voldoende ervaring aanwezig op het terrein van het huurrecht en bestaat specialisatie op het gebied van fiscaal/belas­tingrecht, B.V.'s, arbeidsrecht en alles wat te maken heeft met contracten, niet-nakomen etc.

Aparte vermelding verdient de reeds jarenlange ervaring in de familierechtelijke praktijk (echtscheiding, alimentatie, bemiddeling).

Kwaliteit staat bij Adviesgroep Lekstreek hoog in het vaandel, laagdrempeligheid en eenvoud is een duidelijk kenmerk.

Interne kwaliteitszorg vormt een cliëntgerichte uitdaging terwijl bijv. in geval van ziekte of vakantie de continuïteit gewaarborgd is.

Wij mogen het bedrijfsleven, instellingen en particu­lieren tot onze cliëntenkring rekenen. Onze algemene voorwaarden zenden wij u graag toe.

Het doet ons genoegen u in vogelvlucht nader kennis te kunnen laten maken met enkele van de rechtsgebieden, waarop wij u van dienst kunnen zijn.

De huurpraktijk

 

Geregeld constateren wij dat niet ieder bedrijf of iedere particu­lier een adequate huurover­eenkomst heeft. Een op de vier huurcontracten geeft aanleiding tot problemen tussen huurder en verhuurder.

Zelfs uit de media blijkt dat huurvoorwaarden, huurprijs of -termijnen door de huurder of door de verhuurder van tegengestelde uitleg worden voorzien.

Dit is een aanhoudende zorg van iedere ondernemer die prijs stelt op een gezonde vestigingspositie. Sinds 1 januari 2003 kennen wij een gewijzigd huurrechtregiem.

 

Het specifieke voordeel van het inschakelen van een advocaat voor een huurprobleem is, dat er snel actie kan worden ondernomen tegen een weigerachtige huurder of verhuurder.

Verder is de advocaat in staat om ontruiming te bewerkstelligen of tegen te houden.

 

Ook bij een in de plaatsstelling staat ons kantoor u bij. Zo kunnen feiten en omstandighe­den worden geïnventariseerd die van belang zijn bij de beoordeling of de in de plaats te stellen huurder voldoende waarborgen biedt voor een behoorlijke nakoming van de huurovereenkomst (artikel 7A-1635 ……………….BW).

 

Indien de feitelijke bestemming van het gehuurde, dat aanvankelijk als winkel en werk­plaats is verhuurd, in de loop der tijd wijzigt, betekent dat nog niet zonder meer dat op de huurverhouding tussen partijen niet langer het regime van de artikelen 7A:1624 ……………..e.v. van toepassing zou zijn. De wijze waarop de contractuele bestemming van het gehuurde feitelijk is ingevuld speelt wel een rol bij de beoordeling van de vraag of de regeling van artikel 1624…………….. e.v. (nog) van toepassing is. Wij kunnen duidelijk maken of eventueel via de rechter duidelijkheid krijgen waar u aan toe bent.

 

Aangezien wij niet uitsluiten dat zelfs na een huurprocedure de betrokken wederpartij weer een goede ver-/huurder wordt, is het van groot belang dat de procedure tegen die huurder op zakelijke wijze wordt afgewikkeld.

 

Betaling & incassotraject

 

1. Bij iedere offerte, bij iedere opdracht, bij iedere nota de algemene voorwaarden toezenden. Vaste relaties de voorwaarden opnieuw toezenden, samen met een folder etc. (deze brief bewaren), hierin duidelijk weergeven dat  eventuele inkoopvoorwaarden van de klant integraal van de hand worden gewezen.

 

2. Alle nota's dateren op de eerste van de maand.

 

3. Exact na 15 dagen herinnering sturen.

 

4. Exact na 30 dagen aanmaning sturen + rente aanzegging + administratie-

    kosten € 25,--.

 

5. Exact na 32 dagen nabellen:  - beltekst met verwijzing naar rente; - beltekst met verwijzing naar algemene   voorwaarden;

                - beltekst met verwijzing naar kosten 15%;

                - beltekst met verwijzing naar eigendoms-  voorbehoud.

   Plus Kamer van Koophandel van debiteur opvragen + bankrekeningnummers van debiteur achterhalen + Kadaster inzake vestigingsadres debiteur (koop/huur).

 

6. Exact na 40 dagen standaard ingebrekestelling + rente + kosten met termijn van 10 dagen.

 

7. Na 45 dagen gehele dossier naar advocatenpraktijk Adviesgroep Lekstreek.

 

8. Na 50 dagen: ingebrekestelling door advocaat + dagvaarding.

 

N.B.:

- Accepteer geen smoesjes/excuses etc.

- Bijzondere betalingsregelingen: hoofdsom gedeeld door 3 weken.

- Bij niet stipte nakoming: sowieso dagvaarden.

- Zoek van wie debiteur nog geld krijgt (informatie ten behoeve van beslag).

- Informatie uit de markt? Failliet?

- Eigendomsvoorbehoud: waar zijn de spullen: ophaalscenario + bemensing.

- Beslag: on-/roerende zaken, geld, bij derden, bij banken.

De incassopraktijk

 

Een aanhoudende zorg van iedere ondernemer die prijs stelt op een gezonde liquiditeits­positie is de constatering dat niet ieder bedrijf of iedere particulier een uitstekende betalingsmoraal heeft. Daarenboven kost het krediet dat u uw afnemers verstrekt geld: deze rentelast kan behoorlijk oplopen. 

Zelfs  uit de media blijkt dat betalingstermijnen door de debiteur onverantwoord worden opgerekt.

 

Het specifieke voordeel van het inschakelen van een advocaat voor het incasseren van vorderingen is, dat hij in staat is snel een veroordelend vonnis tegen de weigerachtige debiteur te verkrijgen, inclusief bijv. rente.

Verder is de advocaat in staat om adequaat beslag te laten leggen op het vermogen van de betrokken debiteur. De buitengerechtelijke kosten moeten natuurlijk ook aan de debiteuren in rekening gebracht worden: meestal 15% van de hoofdsom (zie uw eigen algemene voorwaarden).

 

Aangezien wij niet uitsluiten dat zelfs na een incassoprocedure de betrokken debiteur weer een normale cliënt van u wordt, is het van groot belang dat de procedure tegen die debiteur op correcte en zakelijke wijze, zonder al te gespierde taal, wordt afgewikkeld.

 

Wij zijn aangesloten bij de Vereniging van Rechtskundig Adviseurs (NVRA), een organisa­tie voor ondermeer incasso-advocaten, alsmede van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

 

De afrekening met u volgt nadat het gehele bedrag geïncasseerd is:

Hoofdsom plus rente zijn voor u, voor zover geïncasseerd.

Ons honorarium bestaat uit een percentage van het geïncasseerde bedrag plus de buiten- en gerechtelijke kosten (zie overzicht).

Een en ander wordt terstond met u verrekend, zodat er weinig administratieve rompslomp overblijft.

 

Incassotarief (excl. btw) voor de Adviesgroep Lekstreek

Toepasbaar honorarium na voorafgaande schriftelijke me­dedeling aan de cliënt te berekenen over het geïncas­seerde bedrag

 

over de eerste             € 3.000: 20 %   600

over het meerdere tot  6.000: 15 %    600 + € 450 =  € 1.050

over het meerdere tot 15.000:  8 % €1.050 + € 720  = € 1.770

over het meerdere tot €60 000:  5 % €1.770 + € 2.250= €4.020

over het meerdere:                   3 % €4.020 + € . . . = €  . . .

 

Kantoorkosten à 6%, griffie en deurwaarderskosten worden wel integraal in rekening gebracht, conform onze algemene voorwaarden. Geïncasseerde buiten- en gerechtelijke kosten zijn voor de Adviesgroep Lekstreek.

 

Wettelijke rente (6:119/6:120)

 

 van                     tot                  %      van                tot                     %

 

                                                                                                                                                                     00-00-0000      01-03-1971    5

 

01-03-1971      01-11-1972    9

 

01-11-1972      01-05-1974    8

 

01-05-1974      01-04-1976  10

 

01-04-1976      01-01-1979    8

 

01-01-1979      01-04-1980  10

 

01-04-1980      01-01-1983  12

 

01-01-1983      01-04-1987    9

 

01-04-1987      01-01-1990    8

 

01-01-1990      01-07-1990  10

 

01-07-1990      01-01-1992  11

 

01-01-1992      01-07-1993  12

 

01-07-1993      01-01-1994  10

 

01-01-1994      01-01-1995    9

 

01-01-1995      01-01-1996    8

 

01-01-1996      01-07-1996    7

 

01-07-1996      01-01-1998    5

 

01-01-1998      01-01-2001    6

 

01-01-2001      01-01-2002    8       

 

01-01-2002      01-07-2003    7   01-01-2003   01-07-2003  9,85

 

01-07-2003      01-01-2004    5   01-07-2003   01-01-2004  9,10

 

01-01-2004      01-01-2007    4   01-01-2004   01-07-2004  9,01

 

01-01-2007       …-…-……     6   01-07-2004   01-01-2005  9,09

 

                                                        01-01-2005   01-01-2006  9,05

                                                        01-01-2006   01-07-2006  9,25

 

                                                        01-07-2006   01-01-2006  9,83

 

                                                        01-01-2007   01-07-200710,58

 

                                                        01-07-2007    …-…-200711,07

 

 

Sinds 1 december 2002 is er een onderscheid te maken in wettelijk rente  voor consumententransacties en wettelijke rente voor handelstransacties.

Bij handelstransacties mogen bedrijven een ander bedrijf dat niet op tijd betaalt, zonder aanmaning of ingebrekestelling, een hogere wettelijke rente in rekening brengen: de handelsrente (6:119aBW).

Met ingang van 1 juli 2007 bedraagt deze rente 11,07%.

 

Berekening van de wettelijke rente

 

Bij de berekening van rente over gedurende meerdere jaren openstaan­de facturen wordt nogal eens gebruik gemaakt van een foutieve berekeningsme­thode.

 

Op facturen met een vervaldatum van ná 1 januari 1992 is het Nieuw Burger­lijk Wetboek (6:119) voor de berekening van de wettelijke rente van toepassing.

Het tweede lid van dat artikel luidt letterlijk: Telkens na afloop van een jaar wordt het bedrag waarover de wettelijke rente wordt berekend, ver­meerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

Met andere woorden: er mag rente over rente worden berekend!

 

 

Voor facturen, waarvan de vervaldatum lag vòòr 1 januari 1992 geldt wettelijk een enkelvoudige berekening van rente. Er mag dus nimmer rente over rente worden berekend. De hoofdsom blijft steeds gelijk.

 

Het wettelijke rentepercentage wordt regelmatig bij Algemene Maatre­gel van Bestuur aangepast.

Echtscheiding

 

Persoonlijke relaties lopen wel eens anders dan partijen hadden verwacht, één op de 4 huwelijken eindigt in een echtscheiding. De emoties lopen vaak hoog op, waardoor partijen vaak niet objectief kunnen handelen en/of reageren. Ook zijn aan een echtscheiding meer juridische aspecten verbonden dan men in eerste instantie voorziet. Zo moet het (ondernemings)vermogen worden verdeeld, evenals opgebouwd pensioen, zonodig huwelijks voorwaarden worden bekeken, eventuele onderhoudsverplichtingen tegenover partner en ten opzichte van kinderen worden berekend en moet er een regeling voor het verblijf van- en omgang met de kinderen worden getroffen.

 

 

Echtelieden kunnen zich ieder tot een eigen advocaat wenden of zij kunnen kiezen voor een gezamenlijke advocaat, die partijen bijstaat om de echtscheiding in onderling overleg te regelen. In het laatste geval kan vaak onnodige ruzie worden voorkomen en kunnen de partners samen beslissen over belangrijke onderwerpen. 

 

 

Met ingang van 1 januari 1998 is het geregistreerd partnerschap in Nederland ingevoerd. Het geregistreerd partnerschap is een wettelijk geregelde samenlevingsvorm en de wijze van beëindiging is eveneens gebonden aan wettelijk regels. Ook bij de beëindiging moeten juridische zaken worden geregeld als hier boven beschreven, waar de advocaat de partners, ook gezamenlijk, in kan bijstaan (flitsscheiding).

 

 

Bij beëindiging van andere vormen van samenleven, die niet in de wet zijn geregeld, kan de advocaat de partners ook bijstaan. Te denken valt aan verdeling en ontvlechting op basis van een samenlevingscontract.

 

 

Middels scheidingsbemiddeling kunnen u en uw (ex)partner op deskundige en neutrale wijze door de advocaat worden begeleid bij het regelen van de gevolgen van de echtscheiding. Het resultaat van een scheidingsbemiddeling leidt veelal meer tot tevredenheid dan de beslissing van een rechter of het onderhandelingsresultaat van twee advocaten.

 

Voordelen zijn dat de partijen bepalen zelf de inhoud van de regeling die zij willen treffen, dat er meer communicatie plaatsvindt in plaats van strijd, dat er meer kans is op verwerken van leed, dat er sprake is van maatwerk en een snellere procedure.

 

Wanneer partners misbruik maken van elkaars vertrouwen kan het bemiddelingstraject stranden hetgeen dan leidt tot tijdverlies.

 

Algemene Voorwaarden

Binnen ons kantoor bestaat reeds lang tijd grote expertise en ervaring op het gebied van algemene voorwaarden.

 

Algemene Voorwaarden zijn in het bijzonder bedoeld voor bedrijven/ondernemers die een groot aantal standaardcontracten afsluiten.

Bij het opstel­len van standaardcontracten is het niet praktisch om voor iedere overeen­komst uitgebreide contracten op te stellen.

Het hanteren van algemene voorwaarden biedt in dergelijke situaties uitkomst.

 

Door ons kantoor zijn algemene voorwaarden ondermeer opgesteld voor lease-bedrijven, winkel- en handelsondernemingen, trust-maatschappijen, export- en importbedrijven en voor de automobielbranche, adviseurs, organizers etc..

 

Voorts worden onze advocaten geraadpleegd door andere advies-/advocatenkantoren vanwege de specifieke kennis op dit vakgebied.

 

Het is van groot belang dat bedrijven de bestaande algemene voor­waarden met enige regelmaat toetsen aan de steeds veranderende bepalingen van de Nederlandse wetgeving en de internationale regel­geving.

Hiernaast is de geregeld veranderende opvatting in de rechtspraak een factor die van grote invloed is op de gevolgen van de gehanteer­de algemene voorwaarden.

Website statistieken